U vremenu opće krize Kakanj je svijetli primjer

Novi obrti u Kaknju U vremenu opće krize u BiH, u beznadežnoj situaciji u kojoj veliki broj građana BiH svakodnevno ostaje bez posla, u periodu učestalih štrajkova i protesta, svaki svijetli primjer zaslužuje poseban respekt. Kakanj je jedna od rijetkih sredina u BiH koja bilježi porast registriranih obrta i srodnih djelatnosti. Tokom 2013. godine Služba za poduzetništvo Općine Kakanj izdala …

Vidljivi rezultati finansijske discipline

Izvršena stabilizacija poslovanja Tokom 2013. godine Općina Kakanj je uspjela sanirati naslijeđene budžetske probleme iz 2012. godine, te izvršiti stabilizaciju poslovanja, uskladiti trošenje sredstava sa prilivom prihoda, te zaustaviti trend poslovanja sa deficitom. Najčešći problemi sa kojima se u 2013. godini suočavala Općina Kakanj ogledaju se u smanjenom prilivu sredstava sa viših nivoa vlasti, smanjenju priliva pripadajućeg dijela PDV-a, te izostavljanju …

Osvrt na projekte u 2015. godini

Kakanj je jedna od rijetkih općina u kojima opća kriza nije zaustavila razvoj infrastrukture. Iako viši nivoi vlasti ne isplaćuju Općini Kakanj prihode u iznosu koji zakonski pripada našem gradu, ipak se u Kaknju uspijevaju pronalaziti modaliteti da se obnova i izgradnja ne zaustave. To je rezultat predanog rada, racionalnog usmjeravanja i trošenja budžetskog novca, dobrog pristupa investitorima, uvođenja stimulativnih …

Osvrt na projekte u 2016. godini

U cilju poboljšanja ekonomskog razvoja općine Kakanj kontinuirano radimo na iznalaženju potencijalnih investitora koji su spremni ulagati na području naše općine, organiziramo sastanke sa privrednicima i poljoprivrednim proizvođačima radi otklanjanja prepreka za razvoj privrede i nova zapošljavanja, promovišemo privredne resurse općine Kakanj, promovišemo razvoj poduzetništva i obrta. Pregled projekata iz 2016. godine na sljedećem linku: Osvrt na projekte 2016

Osvrt na projekte u 2017. godini

U cilju poboljšanja ekonomskog razvoja općine Kakanj kontinuirano radimo na iznalaženju potencijalnih investitora koji su spremni ulagati na području naše općine,aktivno sarađujemo sa privatnim sektorom i iznalazimo nove mogućnosti za poboljšanje ambijenta za razvoj poduzetništva, kreiranjem budžeta i programa utroška sredstava težimo da se dio socijalnih izdvajanja pretvori u poduzetničku podršku, dajemo značaj vlastitom učešću poljoprivrednih proizvođača i poduzetnika u …