Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Tokom 2017. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina provedeno je 365 promjena vlasništva na parcelama (100 više u odnosu na 2016.godinu), izdato je 738 uvjerenja o posjedovanju nekretnina po raznim osnovama, izdato je 2.000 prepisa posjedovnih listova (695 više nego u 2016.godini), izdato je 1.008 kopija katastarskog plana, provedeno je 10 sudskih presuda i 103 sudska rješenja suda, realizirana su 163 cijepanja parcela na terenu i 53 uplanjenja objekata, zabilježeno je 5.411 pregledanih, potpisanih i dostavljenih gruntu prijava za harmonizaciju 3 katastarske općine, obračunato je 124.070 KM potraživanja…

Iz obimnog statističkog prikaza godišnjih aktivnosti  Odsjeka za imovinsko-pravne i stambene poslove izdvajamo nekoliko stavki. U 2017. godini riješeno je 10 zahtjeva za utvrđivanja javnog interesa,  7 predmeta prodaje zemljišta u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima F BiH, riješeno je 36 prijava na javni poziv u vezi uzurpiranog zemljiša, 4 predmeta davanja imovine na upravljanje, korištenje i održavanje, 14 predmeta za povrat uplaćene takse, 6 odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina, 8 zahtjeva za vraćanje imovine u vlasništvu građana…

Jedan stan je vraćen u posjed vlasnicima. Doneseno je 5 rješenja o imenovanju prinudnog upravitelja. Do sada su zaključeni ugovori sa upraviteljima za 138 zgrada-ulaza u Kaknju.

Odsjek kontinuirano radi, zajedno sa donatorima, na realizaciji projekata izgradnje zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda u koje se zbrinjavaju socijalno ugrožene porodice Roma.