Inspekcijski poslovi: Borba protiv bespravne gradnje

Nakon decenija izbjegavanja suočavanja sa problemima bespravne gradnje, 2013. godinu u Kaknju obilježile su aktivnosti na uvođenju reda u oblasti gradnje. U proteklih nekoliko mjeseci u gradskoj jezgri Kaknja, po nalogu općinske inspekcije, izvršeno je uklanjanje 36 bespravno izgrađenih i postavljenih garaža, dva kioska, te nekoliko drugih bespravno postavljenih predmeta (reklamni panoi i sl).

Jasno je da  bespravna gradnja postoji u značajnoj mjeri, no treba znati da je ove nagomilane probleme nemoguće riješiti u kratkom periodu. No, postoji odlučnost i sistemski pristup. Problem se rješava kroz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata tamo gdje je moguća legalizacija u skladu sa zakonskim propisima, rušenjem objekata koje nije moguće legalizirati, te izgradnjom stambenih objekata za socijalno ugrožene Rome uz pomoć Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Decenijama niko nikad nije ni pokušao rješavati problem bespravne gradnje, niti problem stambenog zbrinjavanja Roma.

I onda kada je bilo sporadičnih i rijetkih zahvata koji su se odnosili na ove probleme, sve se završavalo na pričama, prebacivanju nadležnosti i ostavljanju problema nekome drugom.

Posao nije lagan, niti je moguće sve probleme riješiti u kratkom roku, ali nema više bježanja od problema.

U 2013. godini općinski inspektori su preduzeli 4.536 radnji (razgovori sa strankama, uzimanje izjava, sačinjavanje rješenja…), izvršili su 756 inspekcijskih pregleda, 382 kontrole, te 623 preventivne i represivne mjere.