Osvrt na aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite i Službe civilne zaštite Općine Kakanj u 2017.godini: Godina velikih izazova!

U 2017.godini Kakanj se suočio sa dva nova velika izazova – klizištima na lokalitetu Malješ, te u zoni odlagališta jalovine Površinskog kopa “Vrtlište” Rudnika mrkog ulja Kakanj.

Nakon pokretanja klizišta na lokalitetu Malješ početkom marta 2017.godine, brzom i efikasnom akcijom Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj realizirane su promptne mjere kojima je zaustavljeno kretanje klizne mase, nakon čega je, kroz obimne aktivnosti angažirane građevinske operative, izvršeno rasterećenje i stabilizacija padine, izgradnja drenažnog sistema iznad čela klizišta, izrada drenažnih rebara sa kamenim nabačajem u tijelu klizišta, te u konačnici i izgradnja velikog potpornog zida čime je spašeno 11 stambenih objekata iz kojih je izvršena evakuacija ljudi. Realizacijom ovih aktivnosti stekli su se uslovi za povratak privremeno evakuisanog stanovništva.

 

Polovinom februara 2017.godine u zoni odlaganja jalovine na Površinskom kopu “Vrtlište” došlo je do pomjeranja velikih količina jalovine (procjena cca 6.000.000,00 metara kubnih) što je u roku od 48 sati dovelo do pregrađivanja korita rijeke Ribnice. Ovim klizištem i vodnom akumulacijom je bila prekinuta putna komunikacija za naselja Mramor, Subotinje i područja Brnjica, a indirektno su ugrožena naselja Ribnica i Donji Kakanj.

Nosilac aktivnosti na sanaciji posljedica ovog klizišta bio je Štab za spašavanje Rudnika mrkog uglja Kakanj, a Služba civilne zaštite Općine Kakanj je pružila pomoć u ovim aktivnostima, posebno 25.februara kada je došlo do prodiranja vode kroz podzemni tunel i plavljenja regionalnog puta i autoceste A 1 na lokaciji Tičići. Sa ciljem da se doprinese općim nastojanjima da se što brže preusmjeri vodena bujica u propust ispod saobraćajnica, te da se što brže izvrši čišćenje autoceste i regionalnog puta od nanosa blata kako bi se saobraćaj normalizovao, Općinski štab civilne zaštite Kakanj je angažirao sve raspoložive resurse (mehanizacija, cisterne “Vodokoma” i PVJ Kakanj, vatrogasci). Osim toga, Služba civilne zaštite je od momenta nastanka klizišta pratila stanje i prikupljala informacije, a u tri navrata je održana i sjednica Općinskog štaba civilne zaštite u cilju informisanja i poduzimanja resornih nadležnosti, posebno oko održavanja alternativnih putnih pravaca za pomenuta naselja.

U saradnji sa mještanima, Služba civilne zaštite je tokom 2017.godine realizirala niz aktivnosti na odvodnji oborinskih i otpadnih voda koje „prihranjuju“ klizišta i negativno utiču na ista. Odvodnja oborinskih i podzemnih voda uglavnom je rađena u saradnji sa  stanovništvom na način da se  rasporedi i odveze potrebna količina  drenažnih cijevi uz obavezu vlasnika parcele da iste ugradi. Građevinska mašina – bager i kamion-kiper uglavnom su korišteni za iskop kanala za izradu drenaže, uklanjanje  dijelova klizne površine koja je sprečavala prohodnost puteva i uklanjanje urušenih stambenih objekata  koji su oštećeni u toku prirodne nesreće 2014. godine. Građevinski materijal i cijevi dodjeljivane su u skladu sa zahtjevima i potrebama mjesnih zajednica i građana, a dodjela se vršila za potrebe sanacije i zaštite oštećenih i ugroženih infrastrukturnih objekata.

Kroz ovaj program provedene su palijativne mjere u sljedećim mjestima: Modrinje, Brnj,  Bukovlje, Zagrađe, Živalji, Crnać, Bičer, Brežani, Obre,Haljinići, Papratnica, Demiri.

U naseljima Brnjic i Brnjic-Laze izvršena je izrada AB i gabionskog zida.

Donosimo i tabelarni pregled aktivnosti Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj sa uporednim pokazateljima koji se odnose na 2017. i 2016.godinu:

 

Vrsta intervencije Broj intervencija u

2017.godini

Broj intervencija u

2016.godini

Stambeni objekat 10 6
Pomoćni objekat (štala.garaža itd.) 8 9
Dimnjaci 20 18
Šumski požar i nisko rastinje 130 43
Poplave i druge nesreće 6 1
Požar na vozilima i saobračajni udesi 6 9
Tehničke intervencije (Kontejneri, smeće, gume, sijeno,otključavanje stana, sapiranje , prevoz vode itd.) 64 50
U K U P N O: 244 136

 

Evidentno je da je došlo do velikog povećanja intervencija na gašenju šumskih požara i požara niskog rastinja.

U više navrata tokom 2017.godine emitirane su putem medijima obavijesti sa ciljem upoznavanja stanovništva sa propisima iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, kao i zaštite i spašavanja zbog prirodnih ili drugih nesreća.

Kontinuirano se realizira i saradnja sa udruženjima od posebnog značaja za sistem civilne zaštite (Radio-klub, Crveni križ, Udruženje „ Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj).

U 2017.godini izvršena je vježba vatrogasnih jedinica ZDK na području općine Visoko, a u vježbi je učestvovala i Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj.

U 2017.godini izvršen je obilazak škola i obdaništa kako bi se učenici upoznali sa mjerama zaštite od požara, te osnovnim mjerama u slučaju požara i potrebe za evakuisanjem. Upriličena je i posjeta Centru za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Dobrinje – Visoko gdje je izvršena pokazna vježba.

Polaznici Dnevnog centra za djecu i mlade sa posebnim potrebama Dobrinje – Visoko posjetili su u oktobru kakanjske vatrogasce. Organizator ovog izleta bila je Gradska biblioteka Kakanj, a podršku organizaciji pružila je Općina Kakanj kroz angažman Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj. U okviru posjete upriličena je pokazna vježba vatrogasaca i prezentacija vatrogasne opreme i vozila, nakon čega je upriličeno lijepo druženje uz roštilj.

Polovinom oktobra ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj je učestvovala na Tradicionalnom međunarodnom memorijalnom malonogometnom turniru prijateljstva vatrogasaca pod nazivom “Munir Pojskić i Sanel Vranić” koji je odigran u Zenici, u dvorani Bilmišće. U veoma jakoj konkurenciji koju je činilo 8 ekipa naši vatrogasci su osvojili treće mjesto. Ekipa PVJ Kakanj je bila osvajač ovog turnira protekle dvije godine.

Na turniru kojeg organizira Dobrovoljno vatrogasno društvo “Zenica” učestvovale su ekipe: PVJ Kakanj, DVD Visoko, DVD Beli Manastir – Hrvatska, KVB Sarajevo, PVJ Kakanj, DVD Jelah, DVD Tavankut – Srbija, DVD Krivaja – Zavidovići i DVD Zenica.