Vidljivi rezultati finansijske discipline

Izvršena stabilizacija poslovanja

Tokom 2013. godine Općina Kakanj je uspjela sanirati naslijeđene budžetske probleme iz 2012. godine, te izvršiti stabilizaciju poslovanja, uskladiti trošenje sredstava sa prilivom prihoda, te zaustaviti trend poslovanja sa deficitom.

Najčešći problemi sa kojima se u 2013. godini suočavala Općina Kakanj ogledaju se u smanjenom prilivu sredstava sa viših nivoa vlasti, smanjenju priliva pripadajućeg dijela PDV-a, te izostavljanju Kaknja u raspodjeli sredstava od GSM licence.

Iz domene finansija Općine Kakanj izdvajamo nekoliko najvažnijih činjenica. Tokom 2013. godine donesena je Odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca, a potom je usvojen i Budžet Općine Kakanj za 2013. godinu.

Donesene su i izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2013. godinu, a potom je blagovremeno pripremljen  nacrt, provedena javna rasprava, te pripremljen prijedlog Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu. Ukoliko Općinsko vijeće na sjednici koja će biti održana do kraja tekuće godine usvoji Budžet za 2014. godinu Općina Kakanj će biti  jedna od rijetkih općina koje novu godinu počinju sa usvojenim najznačajnijim dokumentom- Budžetom, bez potreba za donošenjem Odluke o privremenom finansiranju. Sve ovo rezultat je pravovremenog planiranja i reagiranja, finansijske discipline, vrijednog rada, transparentnosti, racionalnog trošenja budžetsih sredstava i sistemskog pristupa.

Tokom 2013. godine u Općini Kakanj uvedeno je elektronsko bankarstvo čime su u značajnoj mjeri smanjeni troškovi platnog prometa.

Nakon nekoliko proteklih godina neobjavljivanja detalja o utrošku sredstava budžetske rezerve od strane prethodnog načelnika, 2013. godina će biti zapamćena po podnošenju detaljnog izvještaja aktuelnog načelnika o utrošku tekuće budžetske rezerve što je odraz opće opredijeljenosti da se osigura puna transparentnost utroška budžetskog novca.